Açık ve Kapalı Görüş İle İlgili Esaslar
  25.06.2020

  Kurumumuzda hükümlü ve tutukluları ziyaret aşağıda metni verilmiş olan ziyaret yönetmelik hükümleri dahilinde yapılmaktadır.

  Ancak açık görüş ile ilgili maddenin yürürlüğünün durdurulması sebebiyle doğan yeni durum Bakanlıktan verilen bilgiye göre şu şekildedir:

  Bakanlığımız tarafından hazırlanıp 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin "Ziyaret edebilecek kişiler" başlıklı 14'üncü maddesinin iptali talebiyle açılan dava üzerine, Danıştay 10. Dairesinin 02/12/2009 tarihli ve 2006/5393 Esas, 2009/10123 sayılı kararıyla anılan maddenin iptaline karar verilmiş olup, söz konusu karar 04/03/2010 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiş ve bu karara karşı, öncelikle yürütmenin durdurulması ve akabinde kararın bozulması talebiyle Danıştay İdarî Dava Daireleri Kuruluna 22/03/2010 tarihinde başvurulmuştur.

  Öte yandan; 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesine göre; Danıştay, İdare ve Bölge idare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına İlişkin kararları doğrultusunda idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmesine bu sürenin 30 günü geçmemesi  gerekmektedir.

  Bu itibarla;

  Temyiz sonucuna göre söz konusu Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde değişiklik yapılıncaya kadar;

  1-   Hükümlü ve tutuklulara, 5275 sayılı Kanunun 83'üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan eş, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları, vasisi, kayyımı ve kuruma kabullerinde bildirdikleri üç kişi ile açık görüş yapabileceklerinin bildirilmesi,

  2- Talep halinde, anılan maddede sayılan kişilerle hükümlü ve tutukluların açık görüş yapabilmeleri için ceza infaz kurumunda gerekli koşulların sağlanması. 

  Adres

  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Semizkumlar Mah. Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  0212 726 06 09

  0212 726 05 24

  E-Posta

  silivri.1ltcikisaretadalet.gov.tr